Quantcast
Action Platformer Shooter Adventure & RPG Sports & Racing Strategy Toy Puzzle Multiplayer
Line Rider Racing Fantastic Contraption 2 Impossible Quiz Shape Shape Platform Racing Other Games

User #4591: Linkzcap

From Linkzcap

Hey I'm a man, a plan, a casa, a bait, a lag, a malt, an ami, an abr, a bayard, a liang, an apa, a jager, an adder, a gaw, a nut, an oca, a net, a caps, a rail, a karat, an amalaka, an agron, a brev, a kit, a ballet, an eel, a bar, a lama, a dan, a patina, a grama, a tin, a manak, a japer, a pupa, an oka, a lev, a trad, a cab, an ala, a papaya, a loma, a cam, a catalpa, a mon, a kor, a tam, a haloid, a regal, a lub, a war, a peen, a stob, a gad, a spin, a ward, a slag, a toom, a we'd, a pos, a marg, a cedar, a daraf, a wat, a dater, a carapa, a lot, a tennis, a laic, a farer, a dame, a haemin, an agal, a tsar, a misaim, an enate, a halo, a garrot, a gip, a rom, a lca, an elem, a yell, a ganoin, a waver, a boma, a ball, a waxer, a tid, an agr, an app, a y-axis, a lion, a lack, a burg, a motmot, a rata, a vil, a satrap, a mart, a rank, a lex, an annot, a pol, a tael, a drub, a nome, a dale, a batwoman, a mara, a lob, a tarp, a res, a drawer, a rot, a doh, a nib, a saw, a harem, a gater, an imam, a llama, a let, a bel, a hamal, a gasser, a cadi, a ramrod, a saga, a bass, a cad, a ya-ta-ta, a flan, a cig, a malam, an anus, a keep, a cuda, a crum, an alapa, a doc, a nett, a laggen, a loofa, a cola, a roman, a vac, a snug, a mass, an ass, a tarpan, a frt, a neb, a reel, a corp, a yob, an ana, a but, a tpd, a pant, a cate, an alb, a napper, a gum, a knot, a daud, a pipa, a ruse, a call, a haar, a matador, a bot, a mod, a cor, an aug, a dop, a bud, a buran, a sika, a nork, a yoga, a kip, a rood, a tanga, a pap, a loop, a rein, a pat, an anadem, a leman, a brocatel, a says, a jad, a nomad, a tau, a nunatak, a drab, a gob, an amt, an andron, an orc, a maim, a kaiak, a saber, a puca, a rab, a rabal, a kabala, a rem, a canoe, an aid, a water, a minah, a yarak, an okay, a redan, a gala, a liza, a coir, a car, a vav, a hail, a guna, a min, an aroma, a mix, a manikin, a capita, a cap, a tsi, a waw, a spira, a rub, an att, a matsu, a hat, a fan, a taj, a ray, a jar, a lah, a datum, a gayal, a bus, a coss, an alias, a lin, a gata, a cabana, a nail, a nod, a vas, a lam, a recall, a nasal, a bat, an aba, a rec, a nim, a gauss, a baba, an ign, an agura, a gleba, a lune, a pastel, a yew, an inner, an exon, a moor, a mir, a pas, a dir, a canalis, a bason, a beg, a kop, a yam, a fader, a citer, a pan, a lunarian, a mot, an alif, a yes, a jaw, a pay, a salad, a poll, a waggon, an ore, an asp, a tabor, a cariama, a kab, a kabob, a lac, a deb, a mun, a dalasi, a daff, a raki, a halal, a sanies, a cast, a hwan, a cay, a dad, an ogam, a ma'am, a japan, a vakeel, a fac, a duel, a sial, a patin, a magot, a roll, a pain, a rall, a fats, a bap, a cerat, a call-up, an abb, a radiov, a gid, a loot, a god, a tenner, an eta, a gar, a grad, a dap, a dirt, a hair, a parr, an agon, a dual, a nonet, a mural, a soda, a teff, a tal, an omasum, a tug, a vat, a doom, a deil, a str, a dam, a gaff, a camoca, a mud, a flow, a fed, a gpm, a tod, a fcp, a reflet, a hay, a nav, a lulab, a tail, a maniac, an ikan, a maid, a salep, a lass, a pall, a gab, a watt, a bay, a map, a lair, a sax, a mar, a madam, a palet, a ramon, a won, a wet, a fen, a nipa, a dBm, a lai, a bag, a haeres, a bun, a ratton, a tana, a sem, a gtc, a giron, a bros, a navar, a carotin, a jab, a dayan, a lever, a fun, a macoma, an iter, a nies, a dak, a yaw, a sera, a tef, a nek, a xat, a boob, a haler, a cir, a daw, a camass, a topaz, a gator, a taw, a lapser, a mut, a biga, a nag, an atlas, a bad, a doodah, a manas, a puna, a fut, a sima, a gen, a facsim, a liard, a gym, a spot, a sex, a nae, a wap, a zax, a way, a tapis, an ord, a habu, a datura, a mel, a kadi, a qat, a mas, a banana, a cran, a bird, a pus, a drain, a lacer, a valor, a pav, a lad, a wamus, a garg, a tamis, a kaon, a tort, a leg, a baht, a lapin, a ref, a wall, a mac, a samaj, a boar, a sunn, a pappus, an aced, an ann, a manor, a barege, a jai, an alap, an acad, a fakeer, a remit, a get, a toil, a gat, a local, a baff, a wain, an akela, an uta, a slab, a rattan, a lyc, an atoll, a banian, a retem, a dorp, a poort, a vug, a supr, a canon, a far, a fanatic, a dep, a caid, a qaf, a kas, a carfax, a patness, a nabob, a catnip, a minima, a must, a sal, a caracara, a manioc, a til, a lip, a rag, an amir, a hareem, an arcs, a teel, a cram, a yawn, a main, a ban, a rasa, a lud, a ragi, a tapir, a top, a dil, a lat, a razz, a jag, a sass, a jalor, a calix, an asb, an ayre, a nap, a tannin, a garb, a sports, a gem, a reed, an esu, a hap, a raglan, a sis, a baronet, a snit, a madras, a plug, a gula, a ros, a scf, a gelder, a terr, a gag, a fay, a fag, a garret, a redleg, a fcs, a sora, a lug, a gulp, a sard, a matins, a tenor, a basis, an alg, a rap, a hausen, a deer, a meg, a strops, a brag, an inn, a tap, an aery, an abs, an axil, a carol, a jass, a sag, a jazz, a ratal, a lid, a pot, a rip, a taig, a radula, a saran, a bani, a manway, a marc, a leet, a scr, an ameer, a harim, an agar, a pil, a lit, a coin, a maar, a caracal, a satsuma, a minim, a pint, a cabob, an assent, a pax, a fracas, a kaf, a qadi, a caped, a cit, an afar, a fanon, a carpus, a guv, a troop, a prod, a meter, an ain, a ballot, an acyl, an attar, a balsa, a tuna, a lek, an ani, a waff, a bal, a colat, a galiot, a teg, a timer, a reek, a fad, a canap, a lanai, a jaeger, a baron, a mannan, a decan, a supp, a pannus, a raob, a jam, a sac, a mall, a wafer, a nip, a lath, a bagel, a trot, an oak, a sim, a tagrag, a sum, a wad, a lav, a parol, a varec, a laniard, a sup, a drib, an arca, an anabas, a mat, a qaid, a kalema, a rut, a daub, a hadron, a sip, a tay, a wax, a zap, a wae, an axes, a tops, a myg, a drail, a misc, a fanega, a mis, a tufa, an upas, an amah, a doodad, a basalt, a nagana, a gib, a tum, a resp, a law, a tarot, a gaz, a potass, a macaw, a daric, a rel, a haboob, a tax, a ken, a feta, a resaw, a yak, a dasein, a retina, a moc, a manuf, a revel, a nay, a dab, a janitor, a caravan, a sorb, an orig, a ctg, a mesa, a nat, an ottar, a nub, a sere, a hag, a bai, a lambda, a pin, a nef, a tew, a now, a nom, a ratel, a pam, a damar, a max, a sari, a lap, a may, a batt, a wab, a gall, a pass, a lapel, a sadi, a manakin, a cain, a mali, a tab, a lulav, an ayah, a telfer, a pcf, a dot, a mpg, a def, a wolf, a duma, a com, a caff, a gam, a darts, a lied, a mood, a tav, a gut, a mus, a monal, a taffeta, a dos-, a larum, a tenon, a laud, a nog, an arr, a pariah, a trid, a pad, a darg, a raga, a ten, a rennet, a dog, a tool, a dig, a void, a rabban, a pull, a cat, a recap, a bast, a fall, a rani, a pallor, a tog, a manit, a palais, a leud, a caf, a leek, a van, a pajama, a mam, a gonad, a day, a can, a what's, a casein, a salal, a haik, a raff, a dais, a ladanum, a bed, a cal, a bob, a kabaka, a mair, a carob, a taps, an aeron, a nogg, a wallop, a dal, a say', a paw, a jasey, a fil, an atom, an air, an ulan, a paretic, a red, a fam, a yapok, a geb, a nos, a basil, an acarid, a sap, a rim, a room, an oxen, a rennin, a wey, a let's, a paenula, a belga, a rug, an angina, a babassu, a gamin, a cera, a banat, a balas, an all, a ceramal, a sav, a don, a liana, an abaca, a tag, a nil, a sail, an assoc, a sub, a lay, a gamut, a dah, a lar, a jay, a raj, a tan, a fat, a haust, a matt, an abura, a ripsaw, a waist, a paca, a tip, a canikin, a maxima, a mor, an anima, an ugali, a hav, a var, a carioca, a zila, a lagan, a deray, a konak, a rayah, an imaret, a wadi, an aeon, a camera, a lab, a kal, a barabara, a cup, a reb, a sakai, a kami, a macron, an ordn, an atman, a bog, a bard, a kat, an unau, a tad, a monad, a jasy, a salet, a corban, a melamed, an anat, a panier, a pool, a papa, a gnat, a door, a pika, a goy, a krona, a kisan, a rub-a-dub, a pod, a guan, a roc, a dom, a tob, a rod, a tamara, a hall, a caesura, a pip, a duad, a tonk, a mug, a repp, an abl, an aet, a catnap, a dpt, a tuba, a nan, a boy, a proc, a leer, a ben, a trf, an apr, a tass, an assam, a guns, a cav, an amora, a loca, a fool, an egg, a latten, a coda, a pal, an amurca, a duc, a peek, a sun, an amal, a magic, an alfa, a tat, a yad, a cassaba, a gas, a dorm, a raid, a caress, a gal, a mahaleb, a tela, a mallam, a minaret, a gamer, a haw, a sabin, a hod, a tor, a reward, a ser, a prat, a bola, a ram, an amowt, a bael, a daemon, a burd, a leat, a lop, a tonn, an axel, a knar, a tram, a part, a saliva, a tar, a tom-tom, a grub, a kcal, an oil, a six, a yapp, an arg, an adit, a rex, a wallaba, a mob, a rev, a wanion, a galley, a melena, a clamor, a pig, a torr, a gaol, a haet, an enami, a simar, a stalag, an anime, a haem, a darer, a facial, a sinnet, a tola, a par, a caret, a dat, a waf, a radar, a decagram, a sop, a dew, a moot, a gals, a draw, an ips, a dag, a bots, a neep, a raw, a bul, a lager, a diol, a ham, a tarok, a noma, a plat, a camaca, a mola, a yap, a paal, an abac, a dart, a vela, a kona, a pup, a rep, a jak, an amanita, a marga, a nit, a panada, a malar, a baleen, a tell, a batik, a verb, an organa, a kalam, an atar, a kali, a rasp, a catena, a con, a tun, a wag, a redd, an areg, a jaap, an agnail, a dray, a barb, an aim, a natl, a mag, a lati, a baas, a canal, Panama!

DO NOT CLICK THIS

Great. Well what if you pressed that, and everyone died? Or a nuclear bomb was sent and you started World War III? What if a little baby blew up into a million pieces just because you couldn't resist pressing that button? Now, PLEASE, PLEASE, do not press the next tab. The whole world will atomicly explode if you do so, and you already risked it once.

END OF LIFE BUTTON - DO !NOT! PRESS!!!

Boom. You're dead. Your family is dead, torn into thousands of pieces, organs melting while they still had the ability to feel. A newborn baby died, never to experience life. The Mona Lisa is gone. The Eiffel Tower is gone. Your home is a pile of ash, Antarctica's... not even existing anymore. Astronauts are left in space. Water has broken free of its bonds and become hydrogen, which burned and exploded with oxygen. Fantastic Contraption is a memory that no one is now able to remember. Some 10-year-old's birthday was ruined. Plants can not be found. Rocks and melted metal along with ashes of everything that was living is scattered everywhere. Volcanos are erupting and adding to the terror of what was a perfect habitat. There will never be life again on Earth. Astronauts will either kill themselves or starve, or perhaps die of thirst. Nuclear fallout is wiping out any possible remaining life. No one could even think before their world was destroyed. Spirits are looking down at you, yes you, torturing you eternaly in the afterlife. Other forms of life in the universe are even wondering who would destroy such a beautiful, blue marble. And it was all because you couldn't resist pushing that button.

Information

  • User ID: #4591
  • Username: Linkzcap
  • Registration: Registered
fantastic contraption 2 out soon for iphone
play fantastic contraption 2 online

AdvertisementWorking...